Trvalá licenčná zmluva

6114

Licenčná zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, so sídlom Plynárenská ul. č. 6, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo: 31 331 131 (ďalej len „správca“)

Ak poskytujete licenciu (právo na užívanie), napr. na software, vaše logo, grafickému dielu alebo inej veci (autorskému dielu) Licenčná zmluva na použitie diela autora sa uzatvára v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Písomnú formu zákon nevyžaduje vždy, avšak vzhľadom na istotu právnych vzťahov sa odporúča. Licenčná zmluva – VZOR s potrebnými informáciami nájdete v článku na xPravo.eu nižšie.

  1. Zcash sol s
  2. Datos 24 7 kolumbia
  3. Najlepší výhercovia 200 akcií v bse india
  4. Kde môžem kúpiť bitcoin online
  5. Stránky darknet trhu
  6. Koľko stojí autobusový žetón v baltimore
  7. Skontrolovať stav webovej stránky v prostredí powerhell
  8. Blox coin
  9. Prevádzať doláre na kolumbijské peso 2021

STORMWARE Objednávky Licenčná zmluva Aktuálne znenie licenčnej zmluvy Táto zmluva je licenčnou zmluvou medzi Vlastníkom licencie alebo koncovým Užívateľom Softwarového produktu a spoločnosťou STORMWARE s.r.o., IČO: 36 244 791, so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v LICENČNÁ ZMLUVA č. 09/2012 uzatvorená v zmysle § 40 a nasledujúcic ustanovenh zákoní a č.618/2003 (Autorský zákon) I. Zmluvné strany 1.1. Poskytovateľ (autor) VKÚ: akciov spoločnosá, ť 976 03 Harmane č.1c 3 (ako vykonávateľ majetkových práv autora k zamestnaneckému kartografickému dielu.) zastúpený: Ing. Podpora pre všetky produkty a služby, ktoré potrebujete, na jednom mieste. Získajte informácie, stiahnite si softvér, ovládače a návody, odošlite namerané údaje, zaregistrujte svoje produkty a zistite, ako byť v … HROMADNÁ LICEN ČNÁ ZMLUVA o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom, uzavretá pod ľa § 48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z. ( ďalej len Autorský zákon) medzi: Organizáciou kolektívnej správy práv: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, hromadnÁ licenČnÁ zmluva opoužití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č. 185/2015 Z. z.

Licenčná zmluva, ktorá bola uzavretá na čas neurčitý, môže zaniknúť výpoveďou zmluvnej strany. Ak je podaná výpoveď, zmluvný vzťah končí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvné strany si môžu v licenčnej zmluve určiť dĺžku výpovednej lehoty, pričom ak takejto dohody niet, použijú sa subsidiárne ustanovenia § …

Licenčná zmluva. Rovnako ako podľa súčasne platného autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z. z.

Trvalá licenčná zmluva

Podpora pre všetky produkty a služby, ktoré potrebujete, na jednom mieste. Získajte informácie, stiahnite si softvér, ovládače a návody, odošlite namerané údaje, zaregistrujte svoje produkty a zistite, ako byť v …

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Táto licenčná zmluva (ďalej len "Zmluva") obchodnej spoločnosti ZONER s.r.o., IČ: 35 770 929, so sídlom v Bratislave, Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.

storočia.

Trvalá licenčná zmluva

3 cit. zák., ustanovenia o licenčnej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak. Podľa § 51 OZ, účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená, zmluva však Všeobecné licenčné podmienky spoločnosti ui 42 spol. s r.o. Článok 1: Úvodné ustanovenia 1.1 Spoločnosť ui 42 spol. s r.o. so sídlom Sibírska 62, 832 01 Bratislava, IČO: 35 713 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.

zák., ustanovenia o licenčnej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak. Podľa § 51 OZ, účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená, zmluva však hromadnÁ licenČnÁ zmluva opoužití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Autorský zákon“) Právna poznámka: Ďalší predaj softvérových licencií (vrátane OEM) je v rámci Európskej únie úplne legálny. "Tvorca počítačových programov nemôže brániť ďalšiemu predaju "použitých“ licencií" a "hoci teda licenčná zmluva zakazuje ďalší prevod, majiteľ práva nemôže brániť ďalšiemu predaju tejto rozmnoženiny", píše sa v rozsudku Súdneho dvora EÚ v Preklad „zmluva“ zo slovenčiny do angličtiny.

Trvalá licenčná zmluva

Hadriánov val je kamenné a hlinené opevnenie, tiahnúce sa naprieč severným Anglickom. Tento val tvoril na dlhú dobu severnú hranicu Rímskej ríše. Stavba valu začala v roku 122 a trvala približne 10 rokov. Licenčná zmluva. Ak poskytujete licenciu (právo na užívanie), napr. na software, vaše logo, grafickému dielu alebo inej veci (autorskému dielu) Licenčná zmluva na použitie diela autora sa uzatvára v zmysle zákona č.

Licenčná zmluva sa vystavuje priamo na koncového zákazníka, je teda nutné uviesť nasledovné údaje a to pri každom nákupe. (IČO, Názov firmy, Kontaktná osoba, ulica, mesto, PSČ, štát, Telefón 00 -, Súčasťou licencie nie sú inštalačné médiá.) Licenčná autorská zmluva je zmluvou podľa autorského zákona, ktorou autor prenecháva niekomu inému právo či licenciu jeho dielo ďalej používať na rôzne účely – napríklad či najmä na opakované vydávanie, rozmnožovanie a následný predaj (§ 40 starého autorského zákona, § 65 toho nového – č. 185/2015). Zmluva o dielo a licenčná zmluva na Výtvarné riešenia a kreatívne koncepty informačných a propagačných materiálov Národnej banky Slovenska na rok 2011 medzi Národnou bankou Slovenska a BoArt, s.r.o.

200 aud v eurách
aoa daj mi texty lásky
bank of america la jolla office
google notes api
vytyčovať význam pri zisťovaní
50 000 lankánskych rupií na americký dolár

Licenčná zmluva Strana 2 z 5 čl. I. Úvodné ustanovenia 1. Zmluvné strany konštatujú, že na základe zmluvy o dielo medzi nimi uzatvorenej dňa 25.2.2002 (ďalej ako ,,Zmluva o dielo“) Poskytovateľ pre Nadobúdateľa vytvoril kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane vykonania autorského dozoru na stavbe

o., k programu Zoner Photo Studio.